วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลสามแยก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี *** ถ้าน้องหมาน้องแมวของท่านใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ โทร.045-781919 ต่อ 117 หรือ 089 2038280 บริการออกฉีดวีคซีนฯให้ฟรีในเขตเทศบาลตำบลสามแยก ***

mungmee

Share: