การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

24 เมษายน 2566 นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลสามแยก จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เพื่อสร้างความจิตสำนึกที่ดี และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

mungmee

Share: