Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) ในการออกเยี่ยมพลังเสริม พชอ. และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามแยก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

14.9.66 เทศบาลตำบลสามแยกโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง ตัดหญ้าและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

7 – 8 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสามแยก โดยนายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก คณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล และฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามแยก (หลักสูตรทบทวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก และศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

1 กันยายน 2566 นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลสามแยก เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ยกระดับมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่กรมอนามัยกำหนด สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

29 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการ”ลดปัจจัยการเกิดโรคด้วยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการเกิดโรคจาก สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการจัดการขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง ซึ่งถ้าเรากำจัดขยะอินทรีย์ไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์และแมลงนำโรคต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู ที่ก่อให้เกิดโรค โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแยก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายอดิเทพ โยธิคาร์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการทำงานของชมรมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก และคณะผู้บริหาร ได้มอบค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก เข้ารับประกาศนียบัตร ที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโปสเตอร์ผลงานเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่าน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลสามแยก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามแยก ชั้น 2

Continue Reading...