ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม และกองช่าง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสำรวจความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้เหมาะสม ในพื้นที่หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12

mungmee

Share: