ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางกนกนาถ หันชะนา และนายปฏิญญา สุวราธนาภูมิ รองนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม และกองช่าง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และสำรวจความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13

mungmee

Share: