วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดยโสธร

ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดยโสธร โดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ณ เทศบาลตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในประเด็นการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนงานตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และการดำเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ตามบริบทของพื้นที่ โดยมีนายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามแยก วัดเขมไชยยาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแยก โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามแยก และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามแยก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานผู้สูงอายุในครั้งนี้

mungmee

Share: