ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสามแยก สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก


เทศบาลตำบลสามแยก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสามแยก สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.”
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามแยก
4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหาร จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. ป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการ มีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามแยก หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น เทศบาลตำบลสามแยก จะเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
ใบสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

mungmee

Share: