Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลสามแยก ปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมดเขตชำระภายใน 31 สิงหาคม 2566 ติดต่อชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแยก หรือโทร.089-6247792

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสามแยก (รายใหม่) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสามแยก กองคลัง งานพัฒนารายได้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามแยก นำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยสามารถมารับบริการได้ ทั้ง ๔ จุดบริการ ได้แก่ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑ บ้านสามแยก , หมู่ ๑๑ บ้านพรสวรรค์ ,หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูดิน ,หมู่ที่ ๑๓ บ้านเจริญผล **** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*****

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานรายละเอียดผู้รับเงินเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตำบลสามแยก ประจำเดือนมิถุนายน 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลสามแยก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสามแยก ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟทต.สามแยก ประจำปี2566 ระหว่างวันที่26-28 พ.ค. 2566 ลงทะเบียนเวทีกองเชียร์ รับสมัครธิดาบั้งไฟโก้ สามารถติดต่อได้ที่กองการศึกษาทต.สามแยกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 พ.ค 2566 หรือสอบถามได้ที่ 045781919ต่อ116 หรือ 0929923999

Continue Reading...