** แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ** – ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมว อายุ 3 เดือนขึ้นไป มารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดการ ดังนี้  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 11  วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 12  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 13 **หมายเหตุ** 1. นำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสุนัขหรือแมว มาลงทะเบียนรับบริการ ด้วย 2.หากไม่สามารถนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามกำหนดการดังกล่าว ท่านสามารถนำสุนัข หรือแมว มารับการฉีดวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตำบลสามแยก – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองสาธารณสุขฯ โทร. 045 781919 ต่อ 117

mungmee

Share: