เทศบาลตำบลสามแยก ร่วมกับอำเภอเลิงนกทา และอปท. จัดงานประเพณีบุญคูนลาน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2567 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา โดยได้ประดับตกแต่งซุ้มนิทรรศการเฮือนวิถีอีสานผสมผสานวีถีชุมชนแบบโบราณและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบรรยายให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญคูณลานให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

mungmee

Share: