รู้หรือไม่ เผาในที่โล่ง มีโทษตามกฎหมาย การเผาขยะในที่โล่ง หมายถึง การเผาขยะในครัวเรือน ที่กระทำโดยตัวผู้พักอาศัยในอาณาเขตทรัพย์สินของตนเอง โดยทั่วไปแล้วขยะที่ถูกเผา เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง เศษอาหาร พลาสติก เศษกิ่งไม้ใบหญ้า และ ขยะอื่น ๆ ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายในครัวเรือน การเผาขยะในที่โล่งจะไม่มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการเผาใด ๆ ทั้งสิ้น และมลพิษจะกระจายโดยตรงสู่ชั้นบรรยากาศโดยตรง แบบไม่ผ่านการบำบัดหรือการคัดกรองและกำจัดมลพิษที่ออกมา การเผาในที่โล่งจึงเป็นกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ งดเผา = ลดฝุ่น PM 2.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Share: