7 – 8 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสามแยก โดยนายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก คณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล และฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามแยก (หลักสูตรทบทวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก และศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

mungmee

Share: