1 กันยายน 2566 นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลสามแยก เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ยกระดับมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่กรมอนามัยกำหนด สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

mungmee

Share: