29 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการ”ลดปัจจัยการเกิดโรคด้วยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการเกิดโรคจาก สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการจัดการขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง ซึ่งถ้าเรากำจัดขยะอินทรีย์ไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์และแมลงนำโรคต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู ที่ก่อให้เกิดโรค โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู

mungmee

Share: