วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลสามแยก โดยนายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประชาชน เจ้าหน้าที่อสม. ทำความสะอาดในชุมชน วัด โรงเรียน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

mungmee

Share: