Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลสามแยก ปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลสำรวจความพึ่งพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563

Continue Reading...