รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

ประกาศผลผู้ชนะราคา_000002
mungmee

Share: