ก๊าซเรือนกระจก” ตัวการภาวะโลกร้อน”โลกร้อนเกิดจากการทำกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไป ในชั้นบรรยากาศ “ ก๊าซเรือนกระจก” ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ โอโซน สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ และฮาโลคาร์บอน ซึ่งก๊าซเหล่านี้จะมีหน้าที่เก็บกักรังสีความร้อนจากผิวโลกแล้วคายรังสีความร้อนนั้นกลับลงมา ทำให้อุณหภูมิบนผิวโลกร้อนขึ้นกว่าเดิม เปรียบเหมือนกระจกที่สะท้อนรังสีความร้อนไม่ให้ออกไปจากโลก จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) มาดูกันว่าก๊าซที่ก่อให้เกิดโลกร้อนมาจากกิจกรรมใดบ้าง

นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
mungmee

Share: