แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักา์วนาราม ภาคเรียนที่ 2/2565 08/12/2022
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-036 สายทางถนนคุณสุเวศน์ หมู่ที่ 11 บ้านพรสวรรค์ ตำบลสามเเยก 30/11/2022
โครงการปรับปรุงลานจอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก 28/11/2022
โครงการซ่อมเเซมถนนเเม่ลำใย 27/10/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด ซอยธันวา 1 เชื่อมเเยกซอยห้าธันวา 1/1 หมู่ที่ 13 06/09/2022
โครงการจ้างเหมารถรับจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 25/08/2022
โครงการติดตั้งกระจกเลนส์นูน 25/08/2022
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยรบกล้า หมู่ที่ 11 01/08/2022
จ้างเหมากำกัจขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฏิกูล 23/06/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม ภาคเรียนที่ 1/2565 14/06/2022
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 28/12/2021
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม (ภาคเรียนที่ 2/2564) 08/12/2021
โต๊ะเอนกประสงค์ 10/11/2021
จัดซื้อหม้อเเปลงไฟฟ้า 25/10/2021
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านโป่ง 1 12/10/2021
ก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านโป่ง 2 รหัสสายทาง ยส.ถ.16-002 หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามแยก กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 03/09/2021
ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกาฬจันทร์ 3 หมู่ที่ 11 22/07/2021
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่่ 1/2564 (เพิ่มเติม) 16/07/2021
โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมชั้น 1 เเละห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก 25/06/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชยางกูร 1 (วงศ์สุข) หมู่ที่ 13 23/06/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-006 สายทางถนน 12 สิงหา หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามเเยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-006 สายทางถนน 12 สิงหา หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามเเยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด ซอยธันวา 1 เชื่อมเเยกซอยห้าธันวา 1/1 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลิ่นจันทร์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านโป่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องลวกเเละปั่นขนสุกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 16 - 005 สายทางหลวงแผ่นดิน 2047 - วัดป่าเลิงจิตวิเวก หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 16 - 012 สายทางหลวงเเผ่นดิน 2047 - พิทักษ์ธรรม หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-018 สายทางหลวงเเผ่นดิน 2277 - สามัคคี หมู่ที่ 11 บ้านพรสวรรค์ ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-026 สายทางหลวงเเผ่นดิน 2047-เศรษฐกิจ หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหิ้งปลา ตอนกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหิ้งปลา ตอนกลาง พร้อมก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมตลิ่ง บ้านเจริญผล หมู่ที่ 13 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามกุมภา หมู่ที่ 1 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 16-003 สายทางหลวงแผ่นดิน 212 - บ้านโป่ง 3 หมู่ที่ 1 บ้านสามเเยก ตำบลสามเเยก กว้าง 5 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลามเเยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจริญผล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 16-004 สายทางหลวงแผ่นดิน 212 - เจริญผล หมู่ที่ 13 บ้านเจริญผล ตำบลสามเเยก จำนวน 2 ช่วง รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,688 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสามเเยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจริญผล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 16-004 สายทางหลวงแผ่นดิน 212 - เจริญผล หมู่ที่ 13 บ้านเจริญผล ตำบลสามเเยก จำนวน 2 ช่วง รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,688 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสามเเยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 16-003 สายทางหลวงแผ่นดิน 212 - บ้านโป่ง 3 หมู่ที่ 1 บ้านสามเเยก ตำบลสามเเยก กว้าง 5 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลามเเยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/02/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/01/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-006 สายทางถนน 12 สิงหา หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามเเยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-006 สายทางถนน 12 สิงหา หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามเเยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด ซอยธันวา 1 เชื่อมเเยกซอยห้าธันวา 1/1 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลิ่นจันทร์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านโป่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องลวกเเละปั่นขนสุกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 16 - 005 สายทางหลวงแผ่นดิน 2047 - วัดป่าเลิงจิตวิเวก หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 16 - 012 สายทางหลวงเเผ่นดิน 2047 - พิทักษ์ธรรม หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-018 สายทางหลวงเเผ่นดิน 2277 - สามัคคี หมู่ที่ 11 บ้านพรสวรรค์ ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-026 สายทางหลวงเเผ่นดิน 2047-เศรษฐกิจ หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหิ้งปลา ตอนกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหิ้งปลา ตอนกลาง พร้อมก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมตลิ่ง บ้านเจริญผล หมู่ที่ 13 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามกุมภา หมู่ที่ 1 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 16-003 สายทางหลวงแผ่นดิน 212 - บ้านโป่ง 3 หมู่ที่ 1 บ้านสามเเยก ตำบลสามเเยก กว้าง 5 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลามเเยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจริญผล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 16-004 สายทางหลวงแผ่นดิน 212 - เจริญผล หมู่ที่ 13 บ้านเจริญผล ตำบลสามเเยก จำนวน 2 ช่วง รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,688 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสามเเยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.16-006 สายทางถนน 12 สิงหา หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน ตำบลสามเเยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/01/2023
จ้างเหมาตกเเต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้านประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศสำหรับดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดระเบียบการจอดรถภายในเทศบาลตำบลสามเเยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
ซื้อพัสดุสำหรับดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อเเก๊ส LPG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิด พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างเกาะกลางถนน ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อเสื้อสะท้อนเเสงเเละหมวกเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเอกธานี 3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้อเเก๊ส LPG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
ซื้อพัสดุสำหรับดำเนินโครงการรงค์เเละควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2565 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
จ้างเหมาจัดหาพัสดุสำหรับดำเนินโรครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมทรัพย์สิน (เต็นท์ผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2021
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
เช่ากล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เเละบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เฝ้าระวังเเละป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดวัดพิทักษ์วนาราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
หม้อแปลงไฟฟ้า 14/06/2021
จ้างเหมาประกอบพิธีการทางศาสนา สำหรับดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2020
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2020
ซื้อเเบบพิมพืสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้มาใช้บริการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2020
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่