แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ เทศบาลตำบลสามแยก ประจำปี 2565 โดยทำการสำรวจจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามแยก ซึ่งผลการประเมินความพึงใจในการบริการ สาธารณะ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในทุกหัวข้อที่่ให้บริการสาธารณะ

file-303865-1662345248734234473
file-303865-16623452321748584386
Share: